·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

L'ESCOLA

CONSELL ESCOLAR


Si hi ha un òrgan de participació a l'escola on tot els sector implicats en l'educació i formació hi són presents, aquest és el consell escolar, que com a òrgan més representatiu està format per representants de tots els sectors, pares i mares, mestres, alumnes, AMPA, personal d'administració i serveis, Administració i titularitat de l'escola.

Composició
 
El Consell Escolar de Voramar està format per les següents persones:
 

Director/a (President/a del consell):

1. Sr. Josep Romero i Gómez

Representants de la titularitat:

1. Sra. M. Mercè Ponsà Sánchez

2. Sr. Carles Pacha Vicente

3. Sr. Lluís Pascual Rodríguez

Representants dels professors:

1. Sra. Marta Batlle i Arribas

2. Sra. Rosa Llanos i Martí

3. Sra. Núria Canet i Gómez

4. Sra. Judit Redondo i Borràs

 

Representants dels pares i mares d'alumnes:

1. Sra. Inmaculada Martínez Marín

2. Sr. Eduard Legazpi Piñeiro

3. Sra. Sandra Beltran de Heredia Marrodan

Representant de l'Associació de Mares i Pares

1. Sra. Creu Pla Gonzàlez

Representants dels d'alumnes:

1. Sr. Pol Torné Fisa

2. Sra. Nora Porset Farriol

 

Representants del personal d'administració i serveis:

1. Sr. Miquel Lancho i Magem

 

Temes de debat del Consell Escolar:

-Eleccions per a la renovació dels membres del Consell Escolar: 

-Aprovació del pressupost de l'escola 

-Informe d'auditoria i comptes anuals, 

-Aprovació de les quotes de les activitats complementàries i serveis pel curs  

-Aprovació dels dies de lliure disposició,  

-Aprovació, si escau, de possibles subvencions que es poden convocar ( Reduca, Vetlladores....,

-Informacions diverses com el seguiment de la matrícula pel curs, els resultats competències bàsiques.

 -Aprovació dela Memòria del curs i de la Programació General Anual 

 -Informació de les quantitats rebudes del Departament d'Ensenyament pels conceptes de funcionament i altres despeses variables 

 -Informació del nou professorat i persones de suport.

-Aprovació del programa d'activitats complementàries i extraescolars 

-Funcionament d'escola

-Temes de convivència