·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

L'ESCOLA

L'ORGANITZACIÓ


Treballem amb visió global per un projecte educatiu comú

Per portar a terme el projecte educatiu, l'escola està organitzada per diferents estaments que formen part de la seva comunitat educativa, cadascú amb unes funcions i responsabilitats concretes i orientades a un projecte educatiu comú.

La Fundació Voramar i el seu patronat

La titularitat de l'escola es de la Fundació Voramar, fundació privada sense ànim de lucre que té com a responsabilitat expressar i donar continuïtat als principis que defineixen l'educació que l'escola imparteix i vetlla per la cohesió de tots els qui col·laboren amb l'escola.

La representació de la Institució titular és el Patronat de la Fundació Privada Voramar.

Patronat de la Fundació Privada Voramar

El Patronat de la Fundació Privada Voramar té la màxima representació de la titularitat de l'escola i com a tal, defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, gestiona l'escola i en té la responsabilitat darrera davant de l'Administració i els diversos estaments que componen la Comunitat Educativa.

El Patronat està format per pares i mares de l'escola, antics pares i antigues alumnes i persones que d'una forma u alta han estat vinculades i compromeses amb l'escola. Totes elles col·laboren de forma voluntària i altruista amb l'escola.

El funcionament del patronat es regeix pel marc legal de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

L'equip directiu

L'equip directiu, té com a objectiu impulsar, donar cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre.

L'equip directiu està format pel/a director/a pedagògica, el coordinador/a de projectes pedagògics, el/a cap d'estudis d'ESO, el/a cap d'estudis d'Educació Primària, el/a coordinador/a d'Educació Infantil,  el Coordinador de Pastoral, el/la gerent i dos representants de la titularitat de l'escola designats pel patronat.

El professorat

El Claustre de professors té com a objectiu participar en el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre.

El Claustre de Professors està format per la totalitat de l'equip docent de l'escola i està organitzat de la següent forma:

No formant part del claustre de professorat, però amb una funció d'assessorament i suport al mateix, es disposa d'un gabinet psicopedagògic, format per un equip de professional multidisciplinari, no contractat laboralment, però amb una relació directe i diària a l'escola.

El personal d'administració i serveis

El personal d'administració i serveis forma part de la comunitat educativa, el seu treball és necessari i imprescindible en la realització de totes les activitats que l'escola ofereix a les famílies. S'organitza en els següents àmbits

El Consell Escolar

El Consell Escolar és l'òrgan de participació i representació de la comunitat educativa, i la seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, els mestres i professors, els pares d'alumnes, els alumnes i el personal d'administració i serveis es corresponsabilitzin de la gestió global del centre.

La composició del Consell Escolar és la següent:  El director/a pedagògic/a del centre, que el presideix, tres representants del patronat, quatre representants del professorat, elegits pel Claustre en votació secreta i directa, quatre representants dels pares d'alumnes (tres elegits en votació secreta i directa pels pares dels alumnes del centre, i un designat per la junta directiva de l'Ampa), dos representants dels alumnes, a partir del primer curs de l'etapa d'educació secundària obligatòria i un representant del personal d'administració i serveis, elegit en votació secreta i directa.

L'Associació de mares i pares d'alumnes

L'Associació de mares i par es d'alumnes (AMPA) de Voramar és una associació que té com a principal objectiu promoure la participació dels pares dels alumnes a la comunitat educativa de l'escola i detectar i canalitzar les inquietuds globals dels pares amb la finalitat de fer aportacions de millora global de l'escola.

L'Ampa de l'escola, organitza i s'encarrega de l'organització d'activitats extraescolars i d'estiu que s'integren en el funcionament habitual de l'escola.


Arxius: